Otoshi Aikido Videos

Uki Otoshi
Maki Otoshi v1
Seioi Otoshi v1
Tai Otoshi
Kiri Otoshi
Sumi Otoshi
Shio Sabaki Tai Otoshi
Shio Sabaki Sumi Otoshi
Osoto Otoshi
Maki Otoshi v2
Seioi Otoshi v2
Kata Hiki Otoshi
Aiki Otoshi
Handachi Otoshi
Shio Sabaki Maki Otoshi
Shio Sabaki Seioi Otoshi