Instructeur:
Claude Berthiaume, Aikido de la Montagne

Endroit:
Aikido Kishu, Guiyang China