Instructeur:
Claude Berthiaume, Aikido de la Montagne

Endroit:
Aikido Shinryukan Beijing, Bejing China